สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565
————————————-
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม ภายใต้โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมไกรสรราชสีห์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลสันผักหวานเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดี กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และสามารถนำมาประยุกต์ให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดผลดีเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและองค์การ
โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย เกตะมะ ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ เทคนิคการพัฒนาและสร้างคุณภาพในงานบริการที่เป็นเลิศ โดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร และดร.พัทธ์ธีรา สมทรง คณะวิทยากรประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น