สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2 ) โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ได้จัดกิจกรรมโครงการประเมินภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2 ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.แม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

 


แสดงความคิดเห็น