สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานวิชาการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามพระราชปณิธาน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนเพื่อสร้าง จิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างเมืองที่น่าอยู่อึกทางหนึ่ง


แสดงความคิดเห็น