สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการตำบลสะลวงสีขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดยร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลสะลวง ตลอดถึงฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดในร่างตามโครงการตำบลสีขาว ผลการตรวจไม่พบสารเสพในร่างกายแต่อย่างใด


แสดงความคิดเห็น