สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) เทศบาลตำบลหารแก้ว

เทศบาลตำบลหารแก้วร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จนท.สาธารณสุข ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565


แสดงความคิดเห็น