สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการจิตอาสา พัฒนาผืนป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลสันมหาพน จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาผืนป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญ และร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาผืนป่า โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากบ้านป่าบง หมู่ที่ 1, บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ป่าสาธารณะ (ป่าช้า) บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น