สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการ“การจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุน การออกแบบนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย”

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน นำกลุ่มตัวอย่าง   เด็กปฐมวัย จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ“การจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบาย ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย” เพื่อทำการศึกษาวิจัยในเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกาย พฤติกรรมหน้าจอ และการนอนหลับของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะนำผลการศึกษาวิจัยมาจัดทำชุดความรู้ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย


แสดงความคิดเห็น