สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ  ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน ทั้ง 12 หมู่บ้าน โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยนายภูธนกฤษฏ์ นาคิน และนายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ลงพื้นที่พบปะ รับทราบปัญหาของประชาชน พร้อมมอบปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้มารับเบี้ยยังชีพ ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2,  บ้านปากทาง หมู่ที่ 7, บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8, บ้านสหกรณ์ 9, บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน และบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก


แสดงความคิดเห็น