สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลเวียง

ร.ต.ท.นคร  ปัญญาทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ซึ่งตระหนักและเห็นความสำคัญในการสร้างทีมงาน อสม. ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ มีทักษะในการทำงานดูแลสุขภาพพื้ นฐานของประชาชนในครอบครัว โดยอาศัย อสม. ผู้มีจิตอาสาทำงานในหมู่บ้านชุมชน


แสดงความคิดเห็น