สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย รพ.สต.บ้านแม่โป่ง ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

เมื่อวันที่ 16 มิถนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง โดยงานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย รพ.สต.บ้านแม่โป่ง ร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จากงานเวชกรรมฟื้นฟู และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 คนพิการมีสิทธิที่จะได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับคนพิการ รวมถึงการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บางประเภทมีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ที่บุคคลนั้นต้องการได้เป็นอย่างดี และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพที่สุด ต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้ใช้เนื่องจากสภาพร่างกายมีความบกพร่อง

แสดงความคิดเห็น