สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmen : LPA) ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmen : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่โป่ง จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด


แสดงความคิดเห็น