สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน ได้จัดโครงการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยและบริเวณสวนส่งเสริมสุขภาพริมน้ำแม่ต๋อม เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชน ได้จัดโครงการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของวัฒนธรรม ประเพณีที่น่าภาคภูมิใจ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยจัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดธิดาดอย การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันซุ้มประตูป่าของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย การแสดงบนเวทีกลางและการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง

       


แสดงความคิดเห็น