สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลอมกอย ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตที่สดใส ไร้มลพิษ ด้วยน้ำมือชาวประชาเทศบาลตำบลอมก๋อยและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้ร่วมกันจัดการขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยเพื่อส่งเส ริมให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น


แสดงความคิดเห็น