สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหารแก้ว รับการตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเสนอรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565


แสดงความคิดเห็น