สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าข้าม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องแนวทางการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เทศบาลตำบลหารแก้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565


แสดงความคิดเห็น