สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหารแก้ว


แสดงความคิดเห็น