สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดทำโครงการยกระดับเกษตรกรตำบลหารแก้ว ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


แสดงความคิดเห็น