สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลหารแก้ว จัดการประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กร กลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน


แสดงความคิดเห็น