สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้ารับมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้ารับมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
——————————————-
วันที่ 1 กันยายน 2565 นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน พร้อมนายทันสมัย เอี่ยมเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการนี้ นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ได้เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลตำบล การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธี และมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานโดดเด่น และนวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด รูปแบบการพัฒนาสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น