สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 2566 อำเภอหางดง

               วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน นายประวัติ สุยะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน นางสาวนิศาชล ทองขาว ปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี
                ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ผู้มีความประพฤติและปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในการนี้ นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้กิจกรรมปล่อยรถพ่นละอองน้ำ ของ 12 อปท. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาหมอกควัน เพื่อลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 “ท้องถิ่น รวมใจ ไล่หมอกควัน ” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
                คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
      

แสดงความคิดเห็น