สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย 26 หน่วยงาน จัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน กับภาคีเครือข่าย ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน โครงการห้องเรียนสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลสันผักหวาน นำโดยนายเจริญ คำยามา นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลสันผักหวาน กับภาคีเครือข่าย ว่าด้วยความร่วมมือการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันผักหวาน ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานในพิธี มีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พระครูอุดมกิตยากร เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน และผู้แทนภาคีเครือข่ายรวม 26 หน่วยงานเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กิจกรรมด้านความมั่นคงในชีวิต ด้านการศึกษา ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลสันผักหวาน โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยของเราเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วน และทุกคนในสังคมจะต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการมีสุขภาพดี มีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต รวมถึงการมีส่วนร่วมและมีคุณค่าทางสังคม
ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรการกุศล องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน จำนวน 26 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอหางดง, สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหางดง, วัดป่าตาล,สถานีตำรวจภูธรหางดง, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, โรงพยาบาลหางดง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง, สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล, โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์,ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหางดง ,บริษัทบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหางดง 1, โรงเรียนบ้านป่าตาล, โรงเรียนบ้านสันผักหวาน,สภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน,ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันผักหวาน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผักหวาน, สภาวัฒนธรรมตำบลสันผักหวาน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน,กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสันผักหวาน, มูลนิธิเอมทูคิดส์ และเครือข่ายเชียงใหม่เขียวสวยหอม
———————————–
#กู้ชีพกู้ภัย ทต.สันผักหวาน 053 482099 / 1669☎️

แสดงความคิดเห็น