สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลา โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะ
อย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน
โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
และได้รับเกียรติจาก นายสุเมธ แสนสิงห์ชัย
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักเป็นวิทยกรบรรยาย
ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
และนายธวัชชัย กันทะวันนา ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าศาลา
ให้เกียรเป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
การจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกหมู่ที่ 2
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลท่าศาลา

ภาพ:ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข
เรียบเรียง/ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น