สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ภูเวียงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว พร้อมคณะร่วมส่ง นายภัค จันทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
อาจารย์ ศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับ
นายไพบูลย์ ภูเวียงจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
นายจีรนนท์ ปัญญาคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว พร้อมคณะที่เดินทาง
ร่วมส่ง นายภัค จันทร์อ่อน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ในการโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โดยเริ่มปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ภาพ:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล:งานการเจ้าหน้าที่


แสดงความคิดเห็น