สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น.
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น3
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป
ข้อมูล:กิจการสภา
ภาพ/เรียบเรียง: งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น