สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565

นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมนายสมจิตร ขานเกตุ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วม
พิธีวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565
และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
เนื่องด้วยในวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี
ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้กับหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัด
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา
บุตรหลานข้าราชการตำรวจ
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ให้แก่ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภาพ/เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น