สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เทศบาลตำบลท่าศาลาต้อนรับ นายอับดุลอาซิ ดือราแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบังจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง และคณะเข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมของศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุในพืนที่

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการ
ต้อนรับ นายอับดุลอาซิ ดือราแม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
จังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง
และคณะเข้าศึกษาดูงานใน
กิจกรรมของศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำ
ไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสมโดยในวันนี้
กิจกรรมของศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
ได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำหลอดตะไคร้รักษ์โลก
โดยได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ โสภณจิตร
และคุณพัชรฏา ทิพย์มณี
จากศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิล
ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ข้อมูล:งานสวัสดิการสังคม
ภาพ/เรียบเรียง:ทีมประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์สร้างสุข


แสดงความคิดเห็น