สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ และพิจารณาร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ณ.ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าศาลาและประคมท้องถิ่น
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่ดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเทศบาลตำบลท่าศาลาต่อไป

ข้อมูล: งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็น