สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เตรียมพร้อมสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับนายเวชยันต์ ทองทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาววราภรณ์ ศิลาชัย หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชมและให้ความรู้ในการเข้ารับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand โดยมีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 25 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


แสดงความคิดเห็น