สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สาหลวง ร่วมตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษาปฐมวัยของ ศพด.รพศ5แม่สาร่วมใจ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพศ.5-อบต.แม่สาร่วมใจ ให้การต้อนรับและรับฟังการชี้แนะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่สาหลวง ที่มาร่วมตรวจประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษาปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพศ.5-อบต.แม่สาร่วมใจ

 

 


แสดงความคิดเห็น