สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม 2566

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสันมหาพน ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลสันมหาพน


แสดงความคิดเห็น