สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ตามโครงการลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอแม่แตง ให้กับผู้เรียน จำนวน 80 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง


แสดงความคิดเห็น