สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน สนับสนุนวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด  จำนวน 150 คน ณ บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์ นู้ดเดิ้ล จำกัด ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น