สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 45 คน ณ โรงเรียนวัดห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง


แสดงความคิดเห็น