สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล  สันมหาพน สนับสนุนวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง จำนวน 10 คน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น