สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน สนับสนุนวิทยากรอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด จำนวน 50 คน ณ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น