สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อน ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดงานการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น