สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.โป่งน้ำร้อนร่วมกับพัฒนาการอำเภอฝาง มอบถุงยังชีพในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนำ้ร้อน ร่วมกับนายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอฝาง,อาสาพัฒนาชุมชนตำบลโป่งนำ้ร้อนและฝ่ายปกครอง มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น