สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยในบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลแม่สา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลแม่สา ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอสม.ตำบลแม่สา ในการออกสำรวจและให้บริการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมว

แสดงความคิดเห็น