สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนและการทำโลชั่นกันยุงสมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนและการทำโลชั่นกันยุงสมุนไพร” ภายใต้โครงการปลูกพืชหรือพืชสมุนไพรและการแปรรูปในรูปแบบเกษตรเขตเมืองแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา จำนวน 30 คน ได้ฝึกปฏิบัติทั้งขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์ โดยคุณเทวา อินทราวุธ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น