สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmen : LPA) ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อบต.แม่สา ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmen : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ริม โดยทาง อบต.แม่สาได้รับการประเมิน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

 


แสดงความคิดเห็น