สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เสนอญัตติ ตลอดจนกิจการอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา


แสดงความคิดเห็น