สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2566” ณ รพ.สต.บ้านแม่สาลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566
อบต.แม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2566” ภายใต้ความร่วมมือกับวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพื่อในกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ตำบลแม่สา ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง และแบ่งกลุ่มปฏิบัติจริง เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดท่านอนที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลผู้สำลักและอาหารติดคอ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สามารถเป็นที่พึงพิงด้านสาธารณสุขให้แก่คนในหมู่บ้าน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ จำนวน 70 คน สถานที่จัดอบรม ณ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น