สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566
   อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

แสดงความคิดเห็น