สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 อบต.แม่สา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ และขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย


แสดงความคิดเห็น