สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.แม่สา จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา  สัปดาห์แรกของการเรียนการสอน มีกิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายในผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมการสอนแต่ละสัปดาห์จะช่วยพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สาอย่างมีคุณภาพและเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 


แสดงความคิดเห็น