สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.แม่สา จัดการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2565 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานกรรมการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ปลัดอำเภอประจำตำบลแม่สา กำนัน ประธานอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 


แสดงความคิดเห็น