สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง ส่งมอบบ้านพักผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาอบต.เวียง หมู่ที่ 20 บ้านสระนิคม ส่งมอบบ้านพักผู้สูงอายุ ราย นายวีระ เสร็จกาศ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ


แสดงความคิดเห็น