สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

10 ส.ค. 2566 นายสมคิด ไชย์คำ รองนายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิด “” ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปาฐกถาธรรม/บรรยาย หัวข้อ “หัวใจของการบริหารงานท้องถิ่น และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดย พระใบฎีกาสมจิตร จิตตะปุญโญ (เจ้าอาวาสวัดเสาหิน) และหัวข้อ “หลักการสำคัญในการกำหนดนโยบายการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร บทบาทของทุกคนในองค์กรที่จะมีส่วนในการลดการทุจริตคอร์รัปชั่น และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น” โดย นายพัชรายุธ พงษ์อมรพรหม ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

แสดงความคิดเห็น