สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น (ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ คณะสงฆ์ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น หน่วยงานราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมจัดทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น (ตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการตั้งธรรมหลวงเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีที่ชาวเหนือปฏิบัติมานาน เป็นงานสำคัญยิ่งงานหนึ่งในสังคมภาคเหนือ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น และบรูณาการความศรัทธาในพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชาวตำบลม่อนปิ่นทุกภาคส่วน ให้สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลได้โดยเฉพาะ ความรัก ความสามัคคี และความเสียสละ ตามแบบอย่างชาติสุดท้ายของพระเวสสันดร ที่ได้ฟังกันตามกาลเวลาของทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ณ สำนักสงฆ์ปะหล่องห้วยหมากเลี่ยม บ้านเวียงหวาย หมู่ 9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น