สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่บ้าน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย,จิตใจ,สังคม ร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลต่อไป


แสดงความคิดเห็น